No. 01 No. 02

70P형 초음파식제어용
미소유량센서

2cc/min부터 계측가능,
고정도, 고신뢰성
유체 : 액체
본체재질 : PEEK/SUS316
유량범위 : 2∼500cc/min
               외 3종
온도 : -20~65℃
압력 : 20MPa(min.0.05MPa)
정도 : ±1%R.D
구경 : 1/4"


700형 초음파식
미소유량센서

2cc/min부터 계측가능,
고정도, 고신뢰성
유체 : 액체
본체재질 : PEEK
유량범위 : 2∼500cc/min
               외 3종
온도 : -10∼60℃, 110℃
압력 : Max1, 3MPa,
          Min0.1MPa
정도 : ±1%F.S
구경 : 3/8, 1/2


No. 03

240형 All PFA 초음파식
미소유량센서

모든 재질 PFA 내식성 우수
20cc/min부터 계측가능,
고정도, 고신뢰성
유체 : 액체
본체재질 : PFA
유량범위 : 20∼1000cc/min,
               100∼5000cc/min
온도 : Max 60℃
압력 : 1~2MPa
정도 : ±0.5%F.S
구경 : 1/8", 1/4"


No. 04 No. 05

OG형 오발기어식
미소유량센서

탁월한 내화학성,
고정도, 고신뢰성
Max 150℃, 67MPa
범위 : 0.1~1L/min ....
         20~500L/min
구경 : 1/4"~2"


OG2D Totalizer
탁월한 내화학성, 저압손실
각종 시럽 및 원액계량에 최적
Max 50℃, 1.0MPa
범위 : 0.1~4.0L/min ....
구경 : 1/2 One-touch
         Connector

No. 06 No. 07

MC형 오발기어식
유량센서

내부 작동상태 감시가능
탁월한 내화학성,
고정도, 고신뢰성
Max 60℃, 1MPa
범위 : 0.1~1L/min ....
         20~500L/min
구경 : 1/4"~1"


800LP형 Low Power
터어빈식미소유량센서

4μA@3.3V의 Low Power
실현한 완전 비금속
내식성 우수 내화학성,
고정도, 고신뢰성
Max -25~80℃, 1MPa
범위 : 0.05~0.5L/min ....
         0.5~15L/min
구경 : 8mm Hose

No. 08 No. 09
800형 (NSF 인증제품)
터어빈식미소유량센서

탁월한 내화학성,
고정도, 고신뢰성
Max 60℃, 1MPa
범위 : 0.05~0.5L/min ....
         0.5~15L/min
구경 : 8mm&12mm 호스

900형 터어빈식
미소유량센서

탁월한 내화학성,
고정도, 고신뢰성
Max 125℃, 1MPa
범위 : 0.05~0.5L/min ....
         0.5~15L/min
구경 : 1/4"

No. 10 No. 11
FT2형 터어빈식
미소유량센서

광(홀)센서방식, 고정도,
고신뢰성
Max 80℃, 1.5MPa
범위 : 0.02~5L/min ....
          10~160L/min
구경 : PF1/4"~1", Φ8,
          Φ12mm호스

1000형 터어빈식
미소유량센서

탁월한 내화학성, 고정도,
고신뢰성
Max 125℃, 1MPa
범위 : 0.05~0.5L/min ....
         2~30L/min
구경 : PF1/2"

No. 12 No. 13
800D 터어빈식
미소유량지시계

지시계부착형, 염가,
고성능제품
Max 55℃, 1.0MPa
범위 : 0.05~0.5L/min ....
          0.5~15L/min
구경 : 3/8“ Hose & =

300형 (NSF 인증제품)
터어빈식미소유량센서

염가형, 비금속재질, 다양한
적용범위
Max 100℃, 1MPa
범위 : 0.5∼10L/min
구경 : 3/8“
          One-touch Connector

No. 14 No. 15
190형 현장용
유량지시계

높은선명도, 회전가능 지시부
Max 100℃, 1MPa
범위 : 0.1~30L/min
구경 : 1/4", 1/2“, 3/4”
400형 삽입식
터어빈유량센서

구경대비 설치비 저렴,
고신뢰성
Max 200℃, 8MPa
범위 : 0.25~6300L/sec
구경 : 40~2500mm
No. 16 No. 17
WT-9220-2929 마이크로
오발기어형 플로우메터

5cc∼1,500cc 범위의
미소유량 계측가능
물, 경유, 오일 및 그 외
비부식성 액상유체 계측 가능
유체 : 물, 경유, 오일 및 그 외
         비부식성 액상유체 등
본체재질 : Body: ALU,
               Rotor: PPS,
               O-Ring: FPM,
               Shaft: 316L,
               Bearing: PPS
유량범위 : 0.005∼1.5L/min
(at v=1mPas의 경우)
온도 : -20∼+110℃
압력 : -0.7∼30bar(20℃)
정도 : ±1% (v>=3mPas)
구경 : 2 x G1/8 IG Female
         thread (BSP)

WT-9610-3124 터어빈형
케미칼 미소유량센서

3cc∼200cc 범위의
케미칼 미소유량 계측가능
고정도, 고신뢰성,
고단위 펄스 출력
유체 : 산, 알카리 및 그 외
         화학적부식성 유체 등,
         Metal free
본체재질 : Body: PVDF,
               Rotor: PVDF,
               O-Ring: FKM,
               Shaft: PVDF,
               Bearing: PVDF
유량범위 : 0.003∼0.2L/min
(물, 20℃의 경우)
온도 : -10∼+100℃
압력 : -0.7∼16bar(20℃)
정도 : ±2% (v=1mPas)
구경 : 2 x G1/8 AG Male
         thread BSP
         (Fitting 포함)

No. 18 No. 19
SEB형 터어빈식
미소유량센서

One Moving Parts, 고정도,
고신뢰성
Max 85℃, 1.2MPa
범위 : 0.76~38L/min,
         0.76~68L/min
구경 : 1/2", 3/4"
SES형 터어빈식
미소유량센서

100:1광폭 Range, 고정도,
고신뢰성
Max 93℃, 3.5MPa
범위 : 0.38~38L/min ....
         1.9~95L/min
구경 : 1/2"~1"

No. 20 No. 21
PE102형 전자식
미소유량센서

탁월한 내화학성, 고정도,
고신뢰성 무구동체,
맥동류 계측
Max 93℃, 1MPa
범위 : 0.11~11L/min,
         0.75~75L/min
구경 : 3/8", 3/4"
SPX형 터어빈식
미소유량센서

100:1광폭 Range, 고정도,
고신뢰성
Max 70℃, 1.0MPa
범위 : 0.27~18.9L/min....
         1.9~150L/min
구경 : 3/8", 1/2", 3/4", 1"
No. 22 No. 23
WMP/WMX형
전자식유량계

광범위 Range, 고정도,
고신뢰성
Max 54℃, 1MPa
범위 : 8.7~416L/min....
         360~13,248L/min
구경 : 1"~10“
SPT형
터어빈식미소유량센서

100:1광폭 Range, 고정도,
내화학성
Max 70℃, 1.0MPa
범위 : 0.27~18.9L/min....
         1.9~150L/min
구경 : 3/8", 1/2", 3/4", 1"
연료전지 적용사례 바로가기
Normal 유량환산식 바로가기
신용카드 가맹점